Ban hành quy định mới về quản lý, sử dụng đất đai
Thứ ba, 05/05/2015, 09:54 PM
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015.
Trang 1/1 <1>